โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 5 0 0
2021 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวและผลกระทบของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย หัวหน้าโครงการ ทุนจากเงินรายได้ต่าง ๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
2020 การประเมินผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2016 การศึกษา สุขภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนจากเงินรายได้ต่าง ๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 4 0 0
2015 อัตราคิดลดทางสังคมของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนจากเงินรายได้ต่าง ๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 2 2 0 0
2020 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมยาสูบ 2561-2563 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยเพื่อประเมินทักษะทางการเงินและการออมของนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนและกลุ่มเปรียบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารออมสิน 0 0 0 0
2018 การประเมินรายได้รั่วไหลทางการท่องเที่ยวในระดับเศรษฐกิจมหภาค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
2016 การศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 0 1 0 0
2015 โครงการจ้างผู้รวบรวมจัดทำต้นฉบับรายงานตามมาตรา 73 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
2014 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปี 2553-2557 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันไทย-เยอรมัน 1 0 0 0
2014 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
2013 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 1 0 0
2013 การศึกษาอัตราส่วนลดของสังคมที่เหมาะสมสำหรับการประเมินโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 0 0 0