Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 3 0 0
  2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2018 การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 3 0 0
  2014 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการเรียนรู้ขององค์การและการปรับตัวขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การ กรณีศึกษาสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีต่อการพัฒนาของภาคการศึกษาไทย: การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสกลนคร (โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ) 0 0 0 0