Person Image

  Education

  • Ph.D. (Language Education), Indiana University Bloomington, U.S.A., 2551
  • MA. (TESOL), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A., 2544
  • ครุศาสตร์บัณฑิต (มัธยมศิลป์ อังกฤษ ฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 2 0 0
  2019 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนแบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูล scopus (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของครูด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย กองทุนคณะศึกษาศาสตร์ 2 1 0 0
  2016 สมรรถนะทางวัฒนธรรม: ความเชื่อและการปฏิบัติของครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสาขาหลักสูตรและการสอน 0 1 0 0
  2013 การศึกษาสภาพปัญหาและโอกาสการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด สพป.ในเขตปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 3 0 0
  2018 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเกาหลีใต้และไทยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจัย Hankuk University of Foreign Studies 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 0 1 0 0
  2016 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนักวิจัยทางการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 1 0 0
  2014 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี 0 0 0 0