Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 0 0 0
  2021 "ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2021 โครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด ภายใต้งบประมาณเงินกู้ของรัฐบาล 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังโดยการใช้เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2020 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน... ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยธรรมชาติในหนองหารเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของการบริโภคปลานิลเสริมไอโอดีนต่อปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กวัยเรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยมก. (สวพ.มก.ฉกส.) 0 0 0 0
  2016 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติหนองหารอย่างสมดุลและยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปลานิลที่เลี้ยงในน้ำเค็มที่เกิดจากเกลือสินเธาว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การสำรวจแหล่งและปริมาณผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และเศษเหลือจากการเกษตรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2014 การใช้กวาวเครือแดงร่วมกับอุณหภูมิสูงในการแปลงเพศปลานิลเพื่อผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 การเจริญเติบโต ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีนไวเทคโลจีนินในปลานาง (Micronema bleekeri) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 4 0 0
  2021 การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการประมงโโยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2019 การถ่ายทอดความรู้และติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 0 0 0
  2019 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2 0 0 0
  2018 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ร่วมวิจัย งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 2 0 0 0
  2017 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารสู่การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
  2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 4 0 0
  2015 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อดึงดูดรายได้จากประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 0 0 0 0