โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พริกเชิงพาณิชย์ของเกษตกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2016 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค กรณีศึกษา ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนของสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2010 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของเครื่องมือเตือนภัยทางการเงินที่ใช้กับสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0