Person Image

  Education

  • M.B.A. I(nternational Tourism and Hospitality Management), Griffith University, Australia, 2549
  • Doctor of Philosophy (Architectural Heritage Management and Toutism), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 นวัตกรรมการพัฒนากระดาษผักตบชวาย้อมครามเพื่อตอบรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 6 2 0 0
  2022 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีน้ำจากธรรมชาติเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2020 ความได้เปรียบเชิงแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : กรณีศึกษาการได้รับการประกาศและรับรองว่าเป็นนครแห่งครามธรรมชาติโลก หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 1 0 0
  2019 การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเชียงเครือในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2019 ถนนผ้าคราม จังหวัดสกลนคร:ลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2018 ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว:ชุมชนบ้านางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทสถาปัตยกรรมกับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะซิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 1 0 0
  2018 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฝึกอบรมนักสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 การออกแบบดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชน คลัสเตอร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดสกลนคร- มุกดาหาร-นครพนม) ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าทอมือย้อมครามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2013 การศึกษาผลกระทบเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาทะเลสาบหนองหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2016 งานวิจัยเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย กองวิจัยทางการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0