Person Image

  Education

  • Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering, King Mongkut University of technology Thonburi, ไทย, 2544
  • Master of Engineering Program in Computer Engineering, King Mongkut University of technology Thonburi, ไทย, 2549
  • Doctor of Philosophy Program in Electrical and Computer Engineering, King Mongkut University of technology Thonburi, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพในที่แสงน้อยด้วยวิธีการฝูงผึ้งประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 13 2 0 0
  2020 การกำจัดสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้ตัวกรองแบบปรับได้ด้วยวิธีการฝูงผึ้งประดิษฐ์เบสท์-โซ-ฟาร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 วิธีการฝูงผึ้งประดิษฐ์เพื่อการค้นคืนภาพแบบอิงเนื้อหา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การหาจุดยอดปกคลุมที่น้อยที่สุดด้วยวิธีการฝูงผึ้งประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 วิธีการฝูงผึ้งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาทางเดินม้าหมากรุก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2017 การปรับปรุงประสิทธิภาพของซีเอ็นเอ็นสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกด้วยวิธีเอบีซี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การตรวจจับป้ายจราจรหลายจำนวนด้วยวิธีการฝูงผึ้งประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การจัดกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่โดยวิธีเอบีซีบนหลักการแมปรีดิวส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 อัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับขอบของรูปภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 ระบบนำส่งยารักษาโรคด้วยฝูงหุ่นยนต์ขนาดไมโคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การจับคู่จุดคุณลักษณะด้วยวิธีการ เอบีซี-เอ็นซีซี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การรวมภาพที่มีหลายจุดโฟกัสด้วยวิธีเบสท์-โซ-ฟาร์ เอบีซี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 วิธีผสมแบบ เอบีซี-เอเอ็นเอ็น สำหรับการตรวจจับและจัดประเภทความเสียหายบนพื้นผิวถนน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 วิธีแบบ เอบีซี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวิทยาการอำพรางภาพด้วยแอลเอสบี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การตรวจจับยานพาหนะภายใต้สภาพการจารจรโดยวิธีการจัดกลุ่มคุณลักษณะแบบลำดับขั้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การติดตามวัตถุหลายจำนวนด้วยวิธีการจัดกลุ่มคุณลักษณะแบบเป็นลำดับขั้น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การตรวจจับวัตถุด้วยหลักการเปรียบเทียบกับแม่แบบโดยอาศัยวิธี เบสท์-โซ-ฟาร์ เอบีซี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0