Person Image

  Education

  • ศษ.ม. (วิจัยแลประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2013 การพยากรณ์ความล้มเหลวของบริษัทจดทะเบียน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2012 การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 0 0 0