โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2022 ความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกของแอฟริกาตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในมุมมองทางภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
2019 การตรวจจับบริเวณอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2018 บทบาทของเกษตรกรรมเมืองต่อความมั่นคงทางด้านอาหารในเขตเมืองระดับเทศบาลตำบล กรณีศึกษา: เกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2013 การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสาหรับแบบจำลอง BIOEM-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอัลกอลิทึม(GA) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 1 0 0 0