Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร พืช และปศุสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท พีเอสเอส อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 4 0 0
  2021 การคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชและจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 การประยุกต์ใช้รงควัตถุจากยีสต์สำหรับเป็นแหล่งสีธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 0 0
  2020 การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร สมบัติทางเคมีและชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ2562 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและพัฒนาวิธีการทดสอบกล้วยทนต่อสภาวะขาดน้ำในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาการผลิตเหมร (โคลงเคลง)เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 ความหลากหลายของยีสต์ที่สร้างเอนไซม์อินเวอร์เทสจากดอกไม้หอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในโซมาโคลนระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อการคัดเลือกอ้อยทนเค็ม อื่นๆ ทุนมหาวิทยาลัยวิจัย มก 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 5 0 0
  2017 ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 4 0 0
  2016 ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 0 1 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการเกษตร-ปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พีเอสเอส อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0