Person Image

  Education

  • วท.ด.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์), Chulalongkorn University, Thailand, 2012
  • DVM., Chulalongkorn University, Thailand, 2008

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 6 2 0 0
  2023 การศึกษาการออกฤทธิ์ของสารอัลคาลอยด์ในการยับยั้งไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 14 7 1 0
  2022 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การผลิตโปรตีนของโปรติเอสหลัก (สามซีแอลโปร)ของโคโรนาไวรัสในแมว หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนพัฒนาศักยภาพ) 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 8 1 1 0
  2015 การศึกษาจุลกายวิภาคของผิวหนังตัวเงินตัวทอง (วารานัส ซัลวาเตอร์) เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตงานเครื่องหนัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.) 1 2 0 0
  2014 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนฟีแลกกรินและอิมมูนโนโกลบูลินของโรคเพมฟิกัสในสุนัขด้วยวิธีการอิมมูนโนฮีสโตเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ของสายพันธุ์กับจำนวนและขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ และบทบาทต่อคุณภาพซากของไก่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2013 การแสดงออกของโปรตีนคลาวดินในสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังอะโทปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2018 การติดตามและศึกษาพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดนกจากฟาร์มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 การตรวจคัดกรองโมเลกุลขนาดเล็กที่ยับยั้งโปรติเอสหลัก (3CLpro) ของไวรัสโคโรนาในแมวโดยใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0