Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารสำรองของโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การยกระดับระบบฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดสู่มาตรฐานการผลิตจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 1 0
2017 ผลของการใช้สารสกัดจากพืชสกุลสะค้านในการควบคุมหนอน ใยผัก (Plutella xylostella) เพลี้ยแป้งสีเทา (Pseudococcus jackbeardsleyi) และผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์ผึ้งแมลงผสมเกสรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ ผ่านโครงการคณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การเลี้ยงชันโรงเพื่อผลิตพรอพอลิสและผลิตภัณฑ์พรอพอลิส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 1 0
2015 การใช้ประโยชน์ผึ้งแมลงผสมเกสรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 1 0 0
2019 การพัฒนามาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ"การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความั่นคงทางอาหารของปวงชน" 0 0 0 0
2018 การจัดการชันโรงเพื่อการผสมเกสรมะม่วงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท ไบเออร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 0 0 0 0
2017 การจัดการแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยวิธีการควบคุมแบบผสมผสาน (ต่อเนื่องปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2015 การจัดการแมลงศัตรูปาล์มนำ้มันในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยวิธีการควบคุมแบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง/แมลงผสมเกสรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ CROPLIFE ASIA และทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสม็ดขาว ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา หัวหน้าโครงการ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวงควนโส และทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง/แมลงผสมเกสร ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ CropLife Asia และทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2013 ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.) หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0