Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและโรงแรม), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2549
  • ศศ.ม.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจัังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านสวนสวรรค์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยใช้ระบบ AI หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2019 การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเชียงเครือในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 การตอบคำถามแบบย้อนกลับของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สู่การประกอบอาชีพและการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2559 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การออกแบบดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชน คลัสเตอร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดสกลนคร- มุกดาหาร-นครพนม) หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาผลกระทบเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาทะเลสาบหนองหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2016 งานวิจัยเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ กองวิจัยทางการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0