โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเศษคอนกรีต ด้วยเศษพลาสติกเสริมเส้นใยแก้วเหลือทิ้ง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2021 การหาประสิทธิภาพการทำงานในการใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับระบบทำความเย็นใต้พื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
2020 อิทธิพลของสารผสมเพิ่มที่มีต่อคุณสมบัติของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์ขยะพลาสติกเพื่อปรับปรุงสมบัติการรับแรงดึงของวัสดุผิวทางเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเศษคอนกรีตรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2022 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
2013 การพัฒนาปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาซีเมนต์บล็อก 0 0 0 0
2013 การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาซีเมนต์บล็อก 0 1 0 0
2012 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทิปโก้ จำกัด (มหาชน) - กรมทางหลวง 0 0 0 0