Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Chemistry), University of Bristol, อังกฤษ, 2554
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 0 0 0
  2018 การกำจัดมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำโดย PVA/HA/Fe3O4 สารแม่เหล็กคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 นวัตกรรมการสร้างถนนซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยยางพาราผสมวัสดุไฮบริดซิลิกา-กราฟีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเตรียมตัวดูดซับพอลิเมอร์คอมโพสิตสำหรับการกำจัดสารมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำและน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนของอนุภาคโลหะบนกราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การผลิตวัสดุเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ/แกรฟีน-ไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 1 0 0
  2019 การกำจัดมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำโดย PVA/HA/Fe3O4 สารแม่เหล็กคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมการสร้างถนนซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยยางพาราผสมวัสดุไฮบริดซิลิกา-กราฟีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเตรียมตัวดูดซับพอลิเมอร์คอมโพสิตสำหรับการกำจัดสารมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำและน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนของอนุภาคโลหะบนกราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การผลิตวัสดุเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ/แกรฟีน-ไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0