โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 2 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อใช้ในการคัดกรองความปลอดภัยในอาหารสำหรับอุปกรณ์การตรวจแรคโตพามีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพอาหารให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดความเผ็ดด้วยการปรุงแต่งพื้นผิวกราฟีนด้วยโลหะสำหรับอุปกรณ์ด้านสุขภาพและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับกราฟีนสำหรับการผลิตสารเติมแต่งเชื้อเพลิงจากกรดกรดลีวูลินิกและอนุพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การสังเคราะห์อนุภาคนาโน Pd รูปลูกบาศก์บนตัวรองรับกราฟีนที่มีหมู่ฟังก์ชั่นโดยปราศจากสารลดแรงตึงผิวและพอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-Pd core-shell บนตัวรองรับกราฟีนที่มีหมู่ฟังก์ชั้นด้วยอิทธิพลของหมู่ฟังก์ชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 6 6 0 0
2020 การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดความเผ็ดด้วยการปรุงแต่งพื้นผิวกราฟีนด้วยโลหะสำหรับอุปกรณ์ด้านสุขภาพและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การลดภาวะโลกร้อนโดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับแผงเซลล์เชื้อเพลิงในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2018 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับกราฟีนสำหรับการผลิตสารเติมแต่งเชื้อเพลิงจากกรดกรดลีวูลินิกและอนุพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การสังเคราะห์อนุภาคนาโน Pd รูปลูกบาศก์บนตัวรองรับกราฟีนที่มีหมู่ฟังก์ชั่นโดยปราศจากสารลดแรงตึงผิวและพอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-Pd core-shell บนตัวรองรับกราฟีนที่มีหมู่ฟังก์ชั้นด้วยอิทธิพลของหมู่ฟังก์ชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนชนิด core shell: Ag-Pd บนตัวรองรับแผ่นกราฟีนออกไซด์ เพื่อเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชั่นของกรดฟอร์มิกเพื่อเซลล์เชื้อเพลิงขั้วแอโนด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0
2014 การสังเคราะหืตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนแบบ Intermetallic บนตัวรองรับคาร์บอนเพื่อเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเลิง หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PRF 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 8 1 0 0
2018 ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 8 0 0 0
2014 การพัฒนาตัวเร่งปฎิกิริยา Ag-Pd core-shell บนตัวรองรับกราฟินที่มีหมู่ฟังก์ชั่นด้วยอิทธิพลของหมู่ฟังก์ชั่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลทางอิเล็กโทรนิกของหมู่ฟังก์ชั่นบนตัวรองรับกราฟีนต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแบบcoreshell หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 1 0 0