Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Plant Science), Utah State University, United States of America

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 0 0 0
2021 การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หัวหน้าโครงการ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
2021 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุลกระท่อม Mitragyna (Rubiaceae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสลูกผสมทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2021 การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอาบป่าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2021 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศสรีรวิทยาของพืชสกุล Mitragyna (Rubiaceae) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ลักษณะการเกิดชนิดใหม่ (Speciation) ของพรรณไม้ในสกุลโมก (Wrightia R. Br.) ในพื้นที่เขาหินปูนของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษานิเวศวิทยาของพืชท้องถิ่นที่เติบโตในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 7 3 0 0
2020 การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หัวหน้าโครงการ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2019 พฤติกรรมทางสรีรวิทยาของกล้าไม้ไผ่ตอบสนองต่อสภาพแล้งจัด หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไผ่ คณะวนศาสตร์ 1 0 0 0
2018 การประยุกต์ใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มความทนเค็มให้กับกล้าไม้ป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 อัตราการเติบโตของลำต้นเหนือดินและใต้ดินของไผ่ 3 ชนิด ที่เลี้ยงในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ 0 1 0 0
2015 ลักษณะการเกิดชนิดใหม่ (Speciation) ของพรรณไม้ในสกุลโมก (Wrightia R. Br.) ในพื้นที่เขาหินปูนของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การศึกษานิเวศวิทยาของพืชท้องถิ่นที่เติบโตในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและกักเก็บคาร์บอนของไผ่ในสถานีฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2013 จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพื่อเป็นเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 8 0 0 0
2020 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 3 0 0 0
2019 การคัดเลือกพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพื่อปลูกฟื้นฟูในพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2018 ความหลากหลายของพรรณพืชในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
2018 การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนากล้าไม้ยูคาลิปตัสทนเค็มและเทคนิคการปลูกในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 1 0 0 0
2014 การคัดเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกร่วมกับยางพาราโดยวิธีการวัดอัตราการ สังเคราะห์แสงและการเติบโต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
2013 การศึกษานิเวศวิทยาของพืชท้องถิ่นที่เติบโตในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0