Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • Ph.D. (Veterinary Medicine), Nippon Veterinary and Life Science University, ญี่ปุ่น, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในเลือดของลิงที่ติดเชื้อสกุลพลาสโมเดียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนและการวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลในเลือดลิงที่ติดเชื้อมาลาเรียเพื่อการพัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการผลิตห้องสมุดนาโนบอดีชนิด ScFV จากหนูเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมและพันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิดพิเศษที่มีความหลากหลายสูงด้วยฟาจดิสเพลย์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรค หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีการแช่แข็งเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมของหนอนไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษา Sequestration ของเชื้อ Plasmodium berghei ด้วยวิธี Intravital Imaging หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 6 4 3 0
  2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน สู่ชุมชน คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การทดสอบผลของน้ำมันจระเข้ในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 2 0
  2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ 0 0 0 0
  2017 ผลของแอสตาแซนธินต่อการป้องกันการเกิดพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอะฟลาทอกซิน บี 1 ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) จากกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การศึกษาการทำงานของเอนไซม์ Cytochrome P450 และ GST activity จากตับจระเข้และเปรียบเทียบกับตับสุกรและไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของตับสกัดจากจระเข้โดยการกินในหนูแรท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2015 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 ระบาดวิทยาและอณูชีววิทยาของโรคมาลาเรียในลิงและยุงบริเวณเขาช่องกระจก อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในหนูแรทเพศผู้ที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 2 0 0
  2018 การสำรวจเชื้อมาลาเรียในลิง ความหลากหลายของชนิดและการกัดเหยื่อของยุงพาหะในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2017 การสำรวจมาลาเรียในลิงและการศึกษาความหลากชนิดและพฤติกรรมการกัดเหยื่อของยุงพาหะโรคมาลาเรียในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2016 เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลแบบพกพาได้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2015 การปลูกกระชายดำแบบไฮโดรโพนิค การสะกัด การแยกสารบริสุทธิ์ และการทดสอบผลในหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาของเชื้อพาสโมเดียมในเซลล์ผิวหนังของไพรเมท หัวหน้าโครงการ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 0 0 0 0