Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ด.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 0 0 0
  2024 วัสดุควอนตัมหลายมิติร่วมกับเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดอนุมูลอิสระออกซิเจนในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ความบกพร่องและโพลารอนขนาดเล็กในออกไซด์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 ความบกพร่องและโพลารอนขนาดเล็กในออกไซด์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ความบกพร่องและโพลารอนขนาดเล็กในออกไซด์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การศึกษาสมบัติเชิงแสงของผลึกอลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การออกแบบและปรับปรุงแถบช่องว่างพลังงานของเพอรอฟสไกต์ออกไซด์เพื่อการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น: ทฤษฎีและการคำนวณ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง Ag3AsO4 และการปรับช่องว่างแถบพลังงาน โดยใช้การคำนวณแบบไฮบริดฟังก์ชันนอลของความหนาแน่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์บิสมัทวานาเดตที่มีการเจือด้วยทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงที่มองเห็นได้โดยวิธีการทดลองและการคำนวณ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 26 1 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสารกำจัดวัชพืชในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2019 ความบกพร่องและโพลารอนขนาดเล็กในออกไซด์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2018 คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายของไนโตรเจนที่ไปแทนที่ออกซิเจนในโลหะออกไซด์: ความเข้าใจเชิงลึกจากการคำนวณโดยทฤษฎีฟังก์ชันนัลของความหนาแน่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การศึกษาแบบเฟิสต์พรินซิเพิ้ลของการดูดซับไฮโดรเจนบนแผ่น C2N สองมิติที่ถูกเคลือบด้วยลิเธียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การศึกษาผลึกอลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาที่ถูกเจือด้วยเบอริเลียมด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิสต์พรินซิเพิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การออกแบบเชิงคำนวณของสปิเนลออกไซด์ชนิดเอ็นและพีเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 การศึกษาสมบัติเชิงแสงของผลึกอลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 พัฒนาตัวเร่งชนิดโลหะฟอสไฟด์โดยทำการศึกษาโครงสร้างและการเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรทริตติ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การออกแบบและปรับปรุงแถบช่องว่างพลังงานของเพอรอฟสไกต์ออกไซด์เพื่อการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น: ทฤษฎีและการคำนวณ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง Ag3AsO4 และการปรับช่องว่างแถบพลังงาน โดยใช้การคำนวณแบบไฮบริดฟังก์ชันนอลของความหนาแน่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์บิสมัทวานาเดตที่มีการเจือด้วยทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงที่มองเห็นได้โดยวิธีการทดลองและการคำนวณ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2014 การเจือไนโตรเจนในสตรอนเทียมไททาเนตเพื่อเพิ่มกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในย่านที่ตามองเห็น: การศึกษาเชิงทฤษฎีและคำนวณ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2013 การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในเพอร์รอฟไกท์สตรอนเทียมไททาเนต หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2012 การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในสารเพอรอพไกส์ออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
  2012 การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในออกไซด์ที่มีองค์ประกอบของธาตุเงิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0