Person Image

  Education

  • วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนานวัตกรรมอาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุเพื่อนำไปใช้ในภาวะประสบภัยพิบัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2024 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากปลาหมอสีคางดำ (Blackchin tilapia) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายสมบัติ สิริพันธ์วราภรณ์) 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริก 4 ภาค และผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามน้ำทิพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2023 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดรีมคราฟท์ โกลบอล จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 1 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซองเพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดน่านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 ผลของการหมักเนื้อสัตว์ต่อปริมาณสารก่อมะเร็งชนิดเบนโซ (เอ) ไพรีนในอาหารปิ้งย่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 นวัตกรรมเกลือลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2558, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
  2015 การศึกษาค่าการย่อยแป้งในหลอดทดลอง และการประมาณค่าดัชนีน้ำตาลของขนมไทยบางชนิดที่มีใยอาหารเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 40 Project 5 5 4 0
  2024 การพัฒนาสูตรขนมกุยช่ายในเเบบดั้งเดิมสู่รูปแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณกมลชนก มานะแก้ว) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลอดช่องไทยสูตรดั้งเดิมและสูตรเสริมคุณค่าใยอาหารและพรีไบโอติกในภาชนะบรรจุปิดสนิทพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ บริษัท แกรนด์ พารากอน จำกัด 0 0 0 0
  2023 การปรับปรุงคุณภาพสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลอดช่องไทยวัดเจษ เพื่อคงคุณภาพทางกายภาพตลอดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณธนเศฎฐ์ กิ่งเกษม) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขนมกุ๊ยช่ายและครองแครงทอดกรอบ สู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณกมลชนก มานะแก้ว) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดหอมทอดกรอบปรุงรส (Shiitake Snack) หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณณัฐชยา โพธิ์จันทร์) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ ประเภทขนมขบเคี้ยวปรุงรสเนื้อสัมผัสกรอบ (Vegan Snack) โดยใช้โปรตีนเกษตรผ่านกระบวนการที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยคูนกรีน จำกัด 0 0 0 0
  2022 การเตรียมตัวอย่างสำหรับโครงการประเมินความเสี่ยงของ คนไทยจากสารพิษและสารปนเปื้อนที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เอกชนระเบียนเลขที่ 00274/65 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลจรเข้บัว ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (Khanong Phra Subdistrict) ตำบลขนงพระ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลสากอ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาสูตรอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตลอดช่องไทย(ตัวลอดช่อง)และน้ำกะทิสูตรมาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ของหมู่บ้านคชานุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสไตล์ญี่ปุ่นจากข้าวหอมมะลิของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 ก๋วยจั๊บญวนหมูยอสูตรอุบลฯกึ่งสำเร็จรูป ในถ้วยคัพปิดสนิท หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณพรรณพนัช กองกิริต บ้านเลขที่ 110 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมพร้อมบริโภค ตลอดจนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมในชื่อ "ข้าวยำแหนมทอด" หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ(คุณวลัยพร ตอมพุดซา บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณนิภัทรา จึ่งสกุล บ้านเลขที่ 74 ซอยราษฏร์บูรณะ 26 ถนนราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสส้มตำเอนกประสงค์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท หัวหน้าโครงการ บริษัทบลูเลนด์ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 60 ซอยเพิ่มสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไตปลาแห้งเพื่อคงรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ(คุณอนุตาร์ นุ่มนวล บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250) 0 0 0 0
  2017 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม: การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำพริกเผากุ้งเพื่อคงรสชาติ และลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสมะขาม และซอสปรุงรสเอนกประสงค์กึ่งสำเร็จรูปจากมะขาม ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายณัชพล ศรีโพธิ์เผือก) 0 0 0 0
  2016 คุณสมบัติด้านสุขภาพของกะปิ ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 0 0 0 0
  2016 การขยายผลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปรุงรสอาหารไทยสู่การใช้ ประโยชน์ในองค์กรด้านการบริการอาหารทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำจิ้มอาหารญี่ปุ่น เพื่อคงรสชาติลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และอายุการเก็บที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายฐิติเศรษฐ์ ตัณฑเสถียร) 0 0 0 0
  2015 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงนัวจากพืชผักสมุนไพรในประเทศไทย ต้นแบบสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาปริมาณน้ำตาลชนิดต่างๆ ในผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2015 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการผลิตอาหารลดเค็ม (โซเดียม) ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการในพื้นทีจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 4 0
  2014 การพัฒนาสูตรน้ำจิ้มอาหารญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นางสาวพรรณพนิช กองกิริต) 0 0 0 0
  2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงสมุนไพรสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม โดยใช้เทคนิคด้านกลิ่นรสจากสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2014 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี (ต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2014 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2013 นวัตกรรมรสชาติอาหารไทย: ตำรับแกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2013 การส่งเสริมวิถีการกินและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดีของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กพร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาช์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุวัฒน์ โสภาศรีพันธ์) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 1 0 0
  2012 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดผักและผลไม้ต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0