Person Image

  Education

  • Dr.sc.( Agriculture), Georg-August-University of Gottingen, Germany
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2022 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคุณภาพเส้นใยและสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 คีนัว: การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโซ่คุณค่าในระดับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การคาดการณ์สมดุลย์แหล่งสังเคราะห์และแหล่งสะสมสารสังเคราะห์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคุณภาพเส้นใยและสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาแพลทฟอร์มประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2021 การเปรียบเทียบและพัฒนาฐานข้อมูลสายพันธุ์กัญชง หัวหน้าโครงการ บริษัท แคนนากิ แอลแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อูดัทสุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2021 พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาพฤติกรรมการออกฤทธิ์ของสารสกัดกัญชง หัวหน้าโครงการ บริษัท แคนนากิ แอลแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อูดัทสุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2021 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและวิเคราะห์ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชง หัวหน้าโครงการ บริษัท แคนนากิ แอลแอลซี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อูดัทสุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมกัญชงโมเดลเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชงในระดับอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ หัวหน้าโครงการ บริษัท จีอาร์ที อีโคซิสเต็ม จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 10 3 0 0
  2018 การศึกษาการยกระดับคุณภาพ และลดความชื้นวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีทอร์ริแฟคชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การประเมินศักยภาพการปรับตัว ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตควินัวในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน: การขับเคลื่อนพืชศักยภาพใหม่เพื่อความยั่งยืนในระบบเกษตรบนพื้นที่สูง. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาพืช ผลิตภาพ และคุณภาพเชิงพลังงานชีวมวลเพื่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าระบบการเผาไหม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ควินัวคุณภาพดีโดยมีเกษตรกรมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2015 เทคนิคการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นด้วยสารละลายฤทธิ์กรด - ด่าง และวิธีกลต่อคุณภาพผลผลิตชีวมวล ผลิตภาพก๊าซชีวภาพ และองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยสารละลายโพเเทสเซียมไนเตรทที่มีต่อการงอกภายใต้สภาพความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมของข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” 2 1 0 0
  2015 การจำแนกพันธุ์ข้าวโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิคอัลตราธินเลเยอร์ไอโซอิเล็กตริกโฟกัสซิ่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การประเมินสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2015 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกพันธุ์ดีเด่นของ มก. และการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมแฝกสำหรับงานปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเตรียมความพร้อมเมล็ดเพื่อส่งเสริมคุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณภาพมอลต์สำหรับการใช้ประโยชน์ข้าวบาร์เลย์ในเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการจัดการธาตุไนโตรเจนต่อสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตควินัวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการจัดการธาตุไนโตรเจนต่อสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของควินัวภายใต้สภาพการปลูกภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการใช้สารโคชิซีนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานพันธุกรรม ลักษณะทางสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพเชิงพลังงานของชีวมวลหญ้าเนเปียร์ หัวหน้าโครงการ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 8 1 0 0
  2020 การจัดการสมดุลของแหล่งสังเคราะห์อาหารต่อการสะสมสังเคราะห์ร่วมกับระยะการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ บริษัท โนวาร์ตีส ครอปโปรเทคชั่น (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกลักษณะดีเด่นของควินัวภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทษไทยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาควินัวพันธุ์ดี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2014 ลดขยะ เพิ่มมูลค่า พัฒนาเกษตรกรรม คืนสู่ชนบท หัวหน้าโครงการ บริษัท กู๊ดซุป เวิร์ล จำกัด 2 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการจัดการธาตุไนโตรเจนต่อลักษณะทางสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพเชิงพลังงานชีวมวลของหญ้าเนเปียร์ภายใต้สภาพฝนน้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน (สนับสนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา) สนพ. 0 0 0 0
  2014 การประเมินความเป็นไปได้ในการปลูกควินัวเชิงการค้าในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2014 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชีวมวลจากหญ้าโตไวชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4 1 0 0
  2013 การเติบโตและลักษณะประจำพันธุ์ของหญ้านวลน้อย (Zoysia matrella) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท QGI International Products Co., Ltd. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การพัฒนา และการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 0 0 0