โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2015 ปัจจัยในกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาที่ส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การใช้พืชดูดซับและสะสมโลหะหนักจากดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดราในกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 3 0 0
2018 การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดฟาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 สารพฤกษเคมีและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวมีสีที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบฟีนอลิก โพลีฟีนอล สี และการต้านอนุมูลอิสระของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การใช้พืชดูดซับและสะสมโลหะหนักจากดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดราในกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การย่อยสลายฟางข้าวเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0