โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 การขึ้นรูปแผ่นรองแก้วจากวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยของเปลือกทุเรียน หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยพื้นฐสน (Basic Research) ประจำปีงบประมาณ 2567 (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 3 8 0 0
2023 การออกแบบเครื่องจำแนกระดับความสุกของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0
2023 การจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้ตัวแบบปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะ กรณีศึกษา : ร้านขายน้ำดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2023 การควบคุมคลังยาโดยใช้วิธีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
2022 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการตรวจจับวัตถุด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0
2022 การศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ในบริเวณอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
2021 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับการจัดการคลังเวชภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2021 การออกแบบต้นแบบเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารากึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2020 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคลังวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์: บริษัทกรณีศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 0 0
2014 การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเนื้อสบู่เหลวด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การลดของเสียในกระบวนการผลิตเส้นโมโนด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การลดของเสียในกระบวนการฉีดสายไฟรถยนต์ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดสรรลูกค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้าของโรงงานแปรรูปอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2015 การจัดสมดุลสายการประกอบด้วยวิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตตู้แช่ หัวหน้าโครงการ บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด 1 0 0 0