Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 8 3 0 0
  2016 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2016 การศึกษาแนวคิดทางการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาครูปฐมวัยผ่านการอบรมระยะสั้น และกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 มุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เทียมของนิสิตครูจบใหม่ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (ภาคปลายปี2557) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2012 กรณีศึกษาการพัฒนาและนำไปใช้ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อภิมหาอุทกภัย ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 ความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 2 0 0
  2020 กิจกรรมการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Farm) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0