โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Startup และ SMEs) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2023 คุณูปการโครงการหลวงสืบสาน รักษา และต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2022 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1 0 0 0
2013 ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ต่อเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2023 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากงานด่านอาหารและยา ผู้ร่วมวิจัย กองด่านอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
2012 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการพัฒนาอนุภาคกักเก็บสารออกฤทธิ์สำหรับเครื่องสำอางจากสารสกัดมังคุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0