Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การศึกษาและเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสายพันธุ์แหนแดง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พอร์เทจ จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 3 1 0
  2022 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเด็ดก้านพริกทำงานต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เครน 3 มิติและกล้องเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชเพื่อการพยากรณ์การเจริญเติบโตและผลผลิตพืช ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 โครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การใช้เทคนิคแสงเทียมด้วยหลอด LEDs ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกะเพรา และโหระพา ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2562 1 0 0 0
  2019 การศึกษาและพัฒนาโลจิสติกส์ด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยการฉีดพ่นสารเคลือบร่วมกับกระบวนการทำงานต่อเนื่องของระบบสายพานลำเลียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาและออกแบบเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยใช้หลักการควบคุมความดันของสารเคลือบและระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ตัดเครือกล้วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2012 การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 2 0 0
  2021 การผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชสมุนไพรในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ และ เกษตรกร 0 0 0 0
  2020 โครงการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สาย และแพลตฟอร์ม Big data analytic สำหรับสนับสนุนการทำงานของเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2019 การศึกษาอิทธิพลของการประยุกต์ใช้หลอด LEDs ในการปลูกพืชด้วยระบบกรีนเฮ้าส์แบบทันสมัยเพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาวัสดุปลูกอินทรีย์จากมะพร้าวของ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2016 ออกแบบพัฒนาสร้างจอบขุดระบบไฮดรอลิกส์แบบ 4 ใบมีด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การออกแบบและพัฒนาซองบังคับวัวเพื่องานทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (น.สพ.กฤษฎา บำรุงกิจ และ น.สพ.ธีระชาติ เสร็จกิจ) 0 0 0 0
  2014 โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟฟิกสำหรับภาคการเกษตร หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชร์สอง) 0 0 0 0
  2013 โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0