โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของเดกซ์ทรินทนย่อยเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2022 ผลของการทำวัคซีน Anti-gonadotropin-releasing factor ต่อโครงสร้างจุลกายวิภาคศาสตร์และคุณภาพของเนื้อสุกรขุนเพศเมีย หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาการใช้แบคเทอริโอเฟจผสมเพื่อป้องกันและบำบัดการติดเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร และการขยายขนาดระบบการผลิตแบคเทอริโอเฟจเพื่อนำไปสู่การใช้ในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การศึกษาเอนไซม์ cholesterol 7 alpha-hydroxylase ของปลาบึกในแต่ละช่วงอายุโดยวิธี immunoblot และ immunohistochemistry หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0