Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาล้ยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis BTKU เชื้อรา Metarhizium rileyi และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema siamkayai EPNKU ของประเทศไทยด้วยวัสดุที่เหมาะสมเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด, Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 ประสิทธิภาพของสารรม VapormateTM ที่มีต่อแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาแนวทางการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงผัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ชีววิทยา นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ และอัตราการปล่อยแตนเบียนบราคอน, Bracon hebetor Say (Hymenoptera : Braconidae) เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 8 9 3 0
  2023 การพัฒนาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema sp. isolate EPNKU จากภาคตะวันตกของประเทศไทย เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) ในโรงเรือนทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบเตือนภัยการเข้าทำลายของผีเสื้อหนอนกระทู้ผักโดยใช้เทคนิคการตรวจจับด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชในรูปแบบชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงบางชนิดในสกุล Tetragonula (Apidae: Meliponinae), ในสภาวะโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2018 ประสิทธิภาพของสารรม VapormateTM ที่มีต่อแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 2 0
  2016 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2014 การพัฒนาแนวทางการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงผัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2013 การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การขยายพันธุ์ และอัตราการปล่อยแตนเขียนบราคอน, Bracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว, Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 6 0 0
  2017 แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทยและความรุนแรงในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
  2013 การจัดการหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักแบบผสมผสานในเขตพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2013 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรผีเสื้อเจาะต้นสักในเขตพื้นที่สวนป่าภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้:เพื่อการป้องกันกำจัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 2 0 0
  2012 การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0