โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 1 0 0
2019 ศึกษาการเจริญเติบโตและการอนุรักษ์พันธุกรรมเท้ายายม่อมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ศึกษาการเจริญเติบโตและการอนุรักษ์พันธุกรรมเท้ายายม่อมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยวิธีการเพาะเมล็ดในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิต และการเติบโตของปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิต และการเติบโตของปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2018 การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลโดยวิธีการเพาะเมล็ดในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 เครื่องวัดระดับน้ำทะเลและภูมิอากาศอัตโนมัติในป่าชายเลนส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ 3 G/4G ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิต และการเติบโตของปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลสเพื่อพัฒนาเชื้อผสมสำหรับปุ๋ยหมักชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยากายภาพลำคลองต่อการกระจายพันธุ์พลับพลึงธารและเทคโนโลยีการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธารอย่างยั่งยืนในจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 0 0 0 0