Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 5 7 0 0
  2023 การค้นหาพันธุ์กล้วยต้านทานโรค, พัฒนาเครื่องมือและเชื้อพันธุกรรมสำหรับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยว (Blood disease) ของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยของไทยในสภาพเย็นยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การประเมินพันธุ์กล้วยน้ำว้าลูกผสมพันธุ์ใหม่ ‘กล้วยน้ำว้าปากช่อง KU.46’ เพื่อเป็นทางเลือกทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกล้วยน้ำว้าไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เพื่อเปลี่ยนสีผิวของมะม่วงลูกผสมพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง และมหาชนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการติดเมล็ดของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2016 การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 10 15 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำมันอะโวคาโดมูลค่าสูงสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผลและผลิตภัณฑ์อะโวคาโดแบบครบวงจร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การประเมินมะม่วงบริโภคผลสุก บริโภคผลดิบ และเปลือก สำหรับลักษณะสารต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพการบริโภค ในมะม่วง 16 พันธุ์ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการลดความสูงของหน่อตามในกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2017 อิทธิพลของการช่วยผสมเกสรต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องโดยใช้ละอองเรณูต่างพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การลดความสูงลำต้นกล้วยไข่ด้วยพาโคลบิวทราโซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
  2014 การเร่งการพัฒนารากในระยะตั้งตัวของสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การควบคุมการเกิดสารสีน้ำตาลของเนื้อเยื่อกล้วยในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์มะขาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 6 0 0
  2019 การพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบกล้วยแปลงหลัก หรือ Banana Biobank หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2018 การพัฒนาการเก็บรักษา Banana Biobank สำหรับแปลงหลัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 ผลของไมคอร์ไรซาร่วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้้าว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2017 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2017 อิทธิพลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ท่ีสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณ 0 2 0 0
  2016 การประเมินพันธุ์กล้วยป่าและกล้วยประดับเพื่อการพัฒนาพันธุ์ระดับเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การประเมินพันธุ์กล้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยเชิงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 1 0 0