Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาธุรกิจชุมชนต้นแบบการผลิตผักตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2020 อิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกศึกษาต่อของเยาวชนในประเทศไทย กรณีศึกษา: ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำรวจตัวอย่างซ้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาธุรกิจชุมชนต้นแบบการผลิตผักตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 0 0 0
  2021 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 การเลือกพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาท่าจอดเรือยอร์ชเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับโครงการ Thailand Riviera ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรการภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2011 การประเมินผลการใช้ประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0