Person Image

  Education

  • อ.บ.(สารนิเทศศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2542
  • M.P.A.(Public Administration), University of Akron, U.S.A., 2545
  • Ph.D.(Urban Studies & Public Affairs), University of Akron, U.S.A., 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การเสริมสร้างทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนานักวิจัยชุมชน: กรณีศึกษาอาสาสมัครเยาวชน บ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 2 0 0
  2019 การผลักดันการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุที่ว่างงาน: กลไลส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 สูงวัย 4.0: การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความโปร่งใส ในองค์กรปกครองท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 1.ทุนสันบสนุนกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2.ทุนสนับสนุนการวิจัยของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยศึกษาระเบียบข้อบังคับในความร่วมมือกับภาครัฐและกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมวิจัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0 0 0