Person Image

  Education

  • Ph.D.(Management), Imperial College London, UK, 2553
  • M.Sc.(Advanced Computing), Imperial College London, UK, 2547
  • B.Sc.(Computer Science), University of Warwick, UK, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยสถาบัน และการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการ) ผู้ร่วมวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Farm) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2019 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเมือง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้ หัวข้อ "Campus & Smart Farm" หัวหน้าโครงการ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ Automatic Meter Reading: AMR ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2014 โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0