Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2553
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2547
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 การพัฒนารายวิชาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โครงการ สควค. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 9 8 0 0
  2022 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565) 1 0 0 0
  2018 การสร้างและทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 4 0 0
  2017 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชานิเวศวิทยาที่เน้นการทำวิจัยต่อเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการวิจัย และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการบูรณาการวัดและประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ในห้องเรียนด้วยการวิจัยปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 การพัฒนารายวิชาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โครงการ สควค. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2012 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโปรแกรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2012 การศึกษาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิตครูในเชิงความตระหนักและการปฏิบัติ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0