Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2552
  • Doctor of Philosophy (Organic Materials Engineering), Yamagata University, Japan, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 14 25 4 0
  2023 การพัฒนานวัตกรรมโครงตาข่ายเส้นใยนาโนจากวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของพอลิแลคติก แอซิดกับอนุภาคนาโนซิลเวอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุผ้าปิดแผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2023 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบเงินนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มและเมมเบรน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียและตัวดูดซับ หัวหน้าโครงการ KU-NCHU joint research project 3 2 0 0
  2021 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 4 0 0
  2020 การพัฒนาสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของพอลิเมอร์ชีวภาพคอมโพสิตสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับการพิมพ์สามมิติเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 0 2 0
  2018 ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
  2017 การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 3 0 0
  2017 ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
  2016 เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0
  2011 พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ) 3 0 1 0
  2011 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 5 8 0 0
  2021 เส้นใยนาโนและไฮโดรเจลสำหรับการประยุต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับและต้านเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ KU-NCHU Joint Research Project 3 2 0 0
  2020 การเตรียมและศึกษาลักษณะของเอนไซม์ที่ถูกอิมโมไลต์ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพไฮโดรเจล หัวหน้าโครงการ Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan 1 1 0 0
  2020 โครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2019 ผลกระทบการจัดเรียงตัวเส้นใยนาโนของพอลิแลคติกแอซิดกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติการต้านเชื้อจุลชีพ หัวหน้าโครงการ Institute of Advanced Energy, Kyoto University 0 2 0 0
  2019 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธร ด้วยเทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ทอ ตกแต่งสาเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การประเมินการปนเปื้อนสารพิษทางการเกษตรและโลหะหนักต่อคุณภาพของผลผลิตมะม่วงส่งออกและความตระหนักของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงถึงผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2017 การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 3 0 0
  2017 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่บนไหมละฝ้ายในเชิงพานิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การประเมินความเข้มข้นของโลหะหนักในข้าวสารที่จำหน่ายในตลาดและความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคข้าว: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักที่จำหน่ายในตลาดสด: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0