Person Image

  Education

  • Dipl.-Ing. Maschinenbau, RWTH Aachen University, เยอรมัน, 2553
  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.), คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 6 18 0 0
  2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 1 0 0
  2020 การบ่งชี้และการกำจัดของไมโครพลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2019 การเปลี่ยนรูปของผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2015 การศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนจากโรงบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การศึกษาประสิทธิภาพของมะรุมในการเตรียมน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งในการดูดซับ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ประจำปี 2557 0 2 0 0
  2013 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การศึกษาวัสดุเหลือใช้เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 5 0 0
  2011 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุทางการเกษตรในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 7 1 0
  2019 เรือเก็บขยะในทะเลไร้คนขับ “Floating Trash Sweeper” หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 1 0
  2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2017 การแพร่กระจายของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท นิกเกิล และ สังกะสี ในตะกอนดินและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2016 การแพร่กระจายของปรอทในตะกอนดินและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2014 การศึกษาประสิทธิภาพของตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ร่วมกับเถ้าแกลบและสนิมเหล็ก เพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0