Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(ชีวสาระสนเทศ), University of Leeds, อังกฤษ, 2549
  • Ph.D.(ชีวเคมี), University of Oxford, อังกฤษ, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 7 0 0 0
  2017 การศึกษากลไกการกันน้ำด้วยสายของโซ่ไฮโดรคาร์บอนแบบfluoroalkylและchloroalkylที่รวมตัวเป็น self-assembled monolayers (SAMs) บนพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการพัฒนาสารเคลือบกันการกัดกร่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษากลไกการขนส่งยา carbapenem ผ่านโปรตีนขนส่งใน Pseudomonas aeruginosa สำหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพยาต้านเชื้อด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2013 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของโปรตีนขนส่งแบบบีต้าแบเรล OprP และ OmpF ที่พบในผนังห้มเซลล์ชั้นนอกของแบคทีเรียก่อโรค P. aeruginosa และ E.coli ด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 การเก็บกักสารอินโดโลคาร์บาโซลในตัวนำส่งนาโนที่ทำจากไลโปโซมเพื่อการนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังเซลล์มะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 24 5 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนานาโนพอร์เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดนาโนพอร์เซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2020 อิทธิพลของรูปทรงและขนาดนาโนพอร์ต่อกลไกการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดนาโนพอร์เซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2018 การศึกษากลไกการจับกันได้ของสาร cordycepin ในถั่งเช่า กับโปรตีนอะดีโนซีน ดีเอมิเนสด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สารสกัด cordycepin จากถั่งเช่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2018 การศึกษากลไกการกันน้ำด้วยสายของโซ่ไฮโดรคาร์บอนแบบfluoroalkylและchloroalkylที่รวมตัวเป็น self-assembled monolayers (SAMs) บนพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการพัฒนาสารเคลือบกันการกัดกร่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติการจับกับซับสเตรดของโปรตีน Betaine Aldehyde Dehydrogenase (BADH2) เพื่อพัฒนาความหอมของข้าวหอมมะลิไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 การศึกษากลไกการขนส่งยา carbapenem ผ่านโปรตีนขนส่งใน Pseudomonas aeruginosa สำหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพยาต้านเชื้อด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจับกันของดีเอ็นเอแอปตาเมอร์กับโปรตีนอัลบูมินในมนุษย์เพื่อการตรวจวัดสภาวะเบาหวานด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2016 การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นแกรฟีนแบบแผ่นเดี่ยวเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจจับและวิเคราะห์สารแบบนาโนพอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2015 การเตรียม colloidal crystal สำหรับใช้เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของโปรตีนขนส่งแบบบีต้าแบเรล OprP และ OmpF ที่พบในผนังห้มเซลล์ชั้นนอกของแบคทีเรียก่อโรค P. aeruginosa และ E.coli ด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การเก็บกักสารอินโดโลคาร์บาโซลในตัวนำส่งนาโนที่ทำจากไลโปโซมเพื่อการนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังเซลล์มะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การศึกษาผลของรูปทรงสามมิติของนาโนพอร์ต่อการขนส่งสารและความเฉพาะเจาะจง สำหรับการทำนาโนพอร์เซนเซอร์ ด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 การศึกษากลไกการขนส่งยา carbapenem ผ่านโปรตีนขนส่งใน Pseudomonas aeruginosa สำหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพยาต้านเชื้อด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0