โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 0 5 0 0
2018 การศึกษาเพื่อพัฒนานโยบาย การกำกับดูแล และขีดความสามารถในการแข่งขันของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
2017 การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon Accreditation หัวหน้าโครงการ บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2017 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 3 หัวหน้าโครงการ บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon Accrediation Programme ต่อการปฎิบัติการของท่าอากาศยาน ในประเทศไทย : ระยที่ IV หัวหน้าโครงการ บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2016 การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon Accreditation Programme ต่อการปฏิบัติการของท่าอากาศยานในประเทศไทย: ระยะที่ 3 หัวหน้าโครงการ บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2016 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2015 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานท่าอากาศยานภูมิภาค หัวหน้าโครงการ บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon Accreditation Programme ต่อการปฏิบัติการของท่าอาศยาน ในประเทศไทย : ระยะที่ II หัวหน้าโครงการ บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์และกระบวนการ ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลกระทบของ Airport Carbon Accreditation Programme ต่อการปฏิบัติการของท่าอากาศยานในประเทศไทย ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 1 0 0
2014 การประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2013 โครงการการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มการใช้ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย กรมการบินพลเรือน 0 0 0 0
2012 ผลกระทบการเปิดเสรีเต็มรูปแบบของการขนส่งสินค้าทางอากาศใน ASEAN ต่อการส่งออกพืชผลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2012 การพัฒนาศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักผลไม้สดด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0