Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย), ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2559
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ (ม้า) , วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษาผลกระทบของการเสริมวิตามินดี 2 ในการอาหาร การฝึกซ้อมการออกกำลังกายและการเสริมวิตามินดี 2 ในอาหารร่วมกับการฝึกซ้อมการออกกำลังกายต่อคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลาย การแสดงออกของตัวรับสัมผัสวิตามินดี และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกล้ามเนื้อลายของม้าสูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2023 การศึกษาผลของการออกก าลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนชั่วขณะและการเสริมครีเอตีนในอาหาร ต่อคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลาย, ค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ และค่าชีวเคมีในเลือดของม้าที่ไม่เคยฝึกซ้อมการออกกาลังกาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2022 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเสริมสารครีเอตีนในอาหาร การฝึกซ้อมการออกกำลังกาย และการเสริมครีเอตีนในอาหารร่วมกับการฝึกซ้อมการออกลังกายต่อคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลาย ค่าบ่งชี้สมรรถนะของกล้ามเนื้อลายและค่าชีวเคมีที่เกี่ยวข้องในเลือดในม้ากีฬาสูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 1 0 0
  2022 การเปรียบเทียบค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างม้าที่ทำการตอกเกือกร้อนและม้าที่ทำการตอกเกือกเย็น หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การศึกษาผลของการฝึกการออกกำลังกายของม้าในโรงขี่ม้าที่ติดตั้งมุ้งป้องกันแมลงพาหะต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าคอร์ติซอลและค่าพารามีเตอร์อื่นๆในห้วงการระบาดของโรคกาฬโรคอาฟริกาในม้าในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2018 ผลของการฝึกฝนการออกกำลังกายกลางแจ้งต่อเมแทบอลิซึมของวิตามินดีและการแสดงออกของตัวรับสัมผัสวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้ากีฬาอีเควสเตรียน หัวหน้าโครงการ โครงการ(Smart Start up Research Fund: SRF)สนับสนุนทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ผลของการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงต่อเมแทบอลิซึมของวิตามินดีและการแสดงออกของตัวรับสัมผัสวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้า หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 1 0 0 0
  2018 การศึกษาเปรียบเทียบเมแทบอลิซึมของวิตามินดีและการแสดงออกของตัวรับสัญญาณวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้าเต็มวัยและม้าสูงอายุในระยะการใช้ชีวิตตามปกติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติในการเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อม้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ผลของรูปแบบการออกำลังกายเฉพาะของกีฬาขี่ม้าโปโลต่อคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลายในม้าโปโล หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางส่วน) 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0