Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 3 4 2 0
  2018 การเปรียบเทียบการชะล้างพังทลายดินและปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินในพื้นที่ยางพาราเชิงเดี่ยวกับสวนยางพาราวนเกษตรรูปแบบต่างๆ จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 ผลสำเร็จของการเจริญทดแทนแบบผสมผสานภายหลังการทำสัมปทานป่าไม้ 40 ปี ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การใช้ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทดแทนการใช้ถ่านกัมมันต์นำเข้าจากต่างประเทศในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตต้นพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราที่ทำ ให้เกิดโรคในผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 2 0
  2016 ความหลากชนิด และอิทธิพลของไม้เถาต่อระบบนิเวศป่าทดแทนแบบผสมผสานอายุ 35 ปี ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเติบโตและผลผลิตของพืชอาหารที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพพืชอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากป่าชุมชนในจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประมาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอนในป่าดิบแล้งที่ผ่านการทำสัมปทานป่าไม้เวลา 20 ปี จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 บทบาทด้านเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรป่ายางพารา: กรณีศึกษาจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ปัจจัยในกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาที่ส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิดและอุณหภูมิต่าง ๆ ในการควบคุมเชื้อราและแมลงศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ป่าชุมชนสาธิตเพื่อการฟื้นฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าทดแทนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ป่าชุมชนสาธิตเพื่อการฟื้นฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 ลักษณะชีพลักษณ์และการจำแนกของพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์เชิงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การทดสอบระยะปลูกและอัตราการใส่ปุ๋ยต่อการเติบโตและผลผลิตของพืชสกุลเร่วที่ปลูกในสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 0 1 0 0
  2019 การส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบวนเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารหอมระเหยของเหง้าเร่วหอมกับปัจจัยแวดล้อมบริเวณป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 บทบาทของระบบวนเกษตรป่ายางพาราด้านเศรษฐสังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิดและอุณหภูมิต่าง ๆ ในการควบคุมเชื้อราและแมลงศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาศักยภาพของ “เร่ว” ในภาคตะวันออกในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ป่าชุมชนสาธิตเพื่อการฟื้นฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ลักษณะสังคมพืชและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่าฟื้นฟู ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การเติบโต ผลผลิต และความหลากหลายของพรรณไม้ในส่วนป่าไม้พะยูงอายุ 33 ปี ที่ปลูกด้วยรูปแบบต่างกันในพื้นที่จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0
  2011 การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554 0 0 0 0
  2010 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์พืชสกุลเร่วในสภาพปลอดเชื้อ : การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 1 0 0
  2020 แปลงปลูกป่าสาธิตไม้มีค่าตามหลักเกณฑ์การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการจัดการระบบนิเวศลำคลองเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2015 รูปแบบการจัดการระบบนิเวศลำคลองแบบมีส่วนร่วมเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 เศรษฐกิจและการยอมรับระบบวนเกษตรแบบป่ายางพารเพื่อการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 หมู่บ้านเขาพลูวนเกษตรธนาคารพันธู์พืช ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2013 เศรษฐกิจและการยอมรับระบบวนเกษตรเพื่อการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สผผ.1) 3 0 0 0