โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2012 การศึกษาปริมาณฝนในภาคตะวันออกด้วยแบบจำลองอุตุนิยมวิทยาสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้แบบจำลองอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองคลื่นเพื่อจำลองความสูงคลื่นในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ กองทุนวิจัย คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 3 0 0
2015 โครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชายฝั่ง สมุทรศาสตร์ กายภาพ/ชีวภาพข้อมูลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
2014 การพัฒนาระบบแบบจำลองพยากรณ์ข้อมูลลมและการบริหารจัดการระบบคลัสเตอร์ริ่งในโครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ข้อมูลลมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า: กรณีศึกษาในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
2012 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเตรียมรับมือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2012 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 1 0 0