Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของแป้งจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ทนสภาวะน้ำท่วมหรือแล้งซ้ำซาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 2 0 0
  2018 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ โดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุล หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่มีลักษณะที่ดีทางเศรษฐกิจโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุล หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2016 การประเมินความต้านทานโรคไหม้ในข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์สกลนคร หัวหน้าโครงการ สวพ.มก.ฉกส. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความหลายทางพันธุกรรมของพืชวงศ์ขิงในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับพันธุศาสตร์เซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระชายดำจากแหล่งพันธุกรรมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุลชนิด ISSR หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบหนูโดยใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 1 1 0 0
  2011 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดและรากของหน้าวัว (Anthurium spp.) ในสภาพหลอดทดลองเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของกระบือไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 2 0 0
  2019 การตรวจสอบความสามารถในการต้านทานโรคของบาร์เลย์ หัวหน้าโครงการ Oregon State University 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้และให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเขตพื้นที่อีสานตอนบนด้วยเทคนิค Marker Assisted Selection ปี 59 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้และให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเขตพื้นที่อีสานตอนบนด้วยเทคนิค Marker Assisted Selection (MAS) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 1 0 0
  2014 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้และให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเขตพื้นที่อีสานตอนบนด้วยเทคนิค Marker Assisted Selection (MAS) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 0 1 0 0
  2014 การศึกษาอิทธิพลของความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อยีโนไทป์และกระบวนการตอบสนองต่อการแสดงออกของพืช หัวหน้าโครงการ CIRAD 0 0 0 0