โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2022 การศึกษาเปรียบเทียบผลของฟอร์มาลินและน้ำยารักษาสภาพที่ไม่มีฟอร์มาลินเป็นส่วนประกอบต่อโครงสร้างทางจุลกายวิภาคและการติดสีอิมมูโนฮีสโตเคมีของอวัยวะระบบสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์(Smart Start up Research Fund: SRF) 0 0 0 0
2021 การศึกษาการปนเปื้อนของควอเทอร์นารี แอมโมเนียม คอมพาวด์ ในแหล่งน้ำใกล้แหล่งปศุสัตว์ และความสัมพันธ์กับการเกิดการดื้อยาร่วมในเเบคทีเรียและผลกระทบสิ่งมีชีวิตในน้ำโดยใช้ปลาม้าลายเป็นตัวแทน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 4 0 0 0 0
2021 การกระจายตัวของแบคทีเรียที่พบการต้านทานสารฆ่าเชื้อกลุ่ม Quaternary Ammonium Compounds (QACs) ในแหล่งน้ำรอบฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 4 0 0 0 0
2021 การปนเปื้อนของ Quaternary Ammonium Compounds (QACs) ในแหล่งน้ำบริเวณฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ในเขตจังหวัดนครปฐมและราชบุรี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 4 0 0 0 0
2021 การศึกษาผลของ Benzalkonium Chloride ต่อปลา zebrafish (Danio Rerio) ด้วยวิธีทางจุลกายวิภาคศาสตร์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 4 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0