Person Image

  Education

  • วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
  • วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 1 0 0
  2022 ระบบอัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัย เฝ้าระวังและเตือนภัยโรคมันสำปะหลัง (MunBOT) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจำแนกท่าทางในมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การประเมินปริมาณความต้องการน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง (ระยะที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1 1 0 0
  2018 การจำแนกคำสั่งควบคุมเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวถอดรหัสย้อนกลับในภาษาจาวา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาแนวทางการเรียนรู้รายบุคคลด้วยนพลักษณ์และพหุปัญญา หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 6 9 0 0
  2022 ระบบจัดเก็บและติดตามข้อมูลสำหรับสนับสนุนการยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวในรูปแบบเว็บและโมบายแอพ (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4 1 0 0
  2013 การบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2012 การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการโลจิสติกส์ผักแบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (ระยะที่ 2) ประจำปี 2555 หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2011 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 6 0 0