Person Image

  Education

  • อ.ด.(ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • ป.(วิชาชีพครู), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 4 0 0
  2014 การพัฒนาทรัพยากรภาษาอาเซียน+3 เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2010 การศึกษาโครงสร้างประโยคและถ้อยความเกี่ยวเนื่องของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 5 5 0 0
  2010 ภาษาแห่งอำนาจ: การวิเคราะห์วัจนลีลาของภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของสังคมไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 5 0 0