Person Image

  Education

  • วท.บ. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 7 20 1 0
  2023 การปรับสภาพฟางข้าวด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคร่วมกับกรดไฮโดรฟลูออริกเพื่อผลิตพลังงานทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 11 1 0
  2014 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2013 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 6 16 0 0
  2021 การศึกษาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์กับการใช้ประโยชน์จากหญ้าเนเปียร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 เครื่องเติมอากาศสองระบบเพื่องานบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 13 0 0
  2015 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งในการดูดซับ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ประจำปี 2557 0 2 0 0
  2011 การศึกษาระบบการลดมลพิษกับเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 10 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2014 การศึกษาประสิทธิภาพของตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ร่วมกับเถ้าแกลบและสนิมเหล็ก เพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2012 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 4 0 0
  2011 การควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 4 0 0