โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 7 1 0
2020 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับลงแนวดิ่งแบบตั้งหาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
2018 การทดสอบ วิเคราะห์โมเดลปีกและระบบฉีดพ่นเพื่อนำไปออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนสำหรับฉีดพ่นยาในการเกษตรอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 อากาศพลศาสตร์ของปีกที่เลขเลย์โนล์ดต่ำและมุมปะทะสูงสำหรับการตกของอากาศยานไร้คนแนวดิ่ง   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 1 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 7 17 0 0
2020 การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช ระยะที่ 2 แบบพาสซีฟ (ขยายเวลา) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การทดสอบ วิเคราะห์โมเดลปีกและระบบฉีดพ่นเพื่อนำไปออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนสำหรับฉีดพ่นยาในการเกษตรอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 อากาศพลศาสตร์ของปีกที่เลขเลย์โนล์ดต่ำและมุมปะทะสูงสำหรับการลงแนวดิ่งของอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง  หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับค้างฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสำรวจมลภาวะทางอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2013 อากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนขนาดเล็กหลายภารกิจขณะบินลอยนิ่งและบินแนวระดับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2013 การออกแบบและวิเคราะห์ผลทางอากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนแบบปีกหมุนแบบไฮบริด ผู้ร่วมวิจัย One Department One Product 1 4 0 0
2012 การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดแบบแกนร่วมสำหรับอากาศยานไร้คนขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 4 0 0
2019 การศึกษาลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กที่บินขึ้นลงในแนวดิ่งได้แบบ Tailsitter หัวหน้าโครงการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด 0 0 0 0
2018 การตรวจสอบโครงสร้างภายในอุปกรณ์ขนาดใหญ่ด้วยกล้องถ่ายภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2017 Utrasonic Inspection UAV หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2017 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2017 โครงการออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช ระยะที่ ๒ – แบบพาสซีฟ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช ระยะที่ 2 แบบพาสซีฟ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2016 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2016 การทดสอบและวิเคราะห์โมเดลยานเบาะอากาศ (WIG) New oneในอุโมงค์ลม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) 0 1 0 0
2016 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืช เศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2012 อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi-Mission หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0