Person Image

  Education

  • บช.ม. (บัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 10 20 0 0
  2020 อิทธิพลของการสนับสนุนจากนายจ้าง ความรู้ทางการเงิน และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณของลูกจ้างในเขตนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 อิทธิพลของกระบวนการจัดการ และวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 อิทธิพลของความมีนวัตกรรมของผู้บริโภค ค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม และการรับรู้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อความตั้งใจซื้อยานยนต์ไฟฟแบตเตอรี่ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
  ที่ปรึกษาโครงการ
  ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2020 ผลกระทบของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่มีต่อผลิตภาพของการผลิตในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเรซิ่นในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2020 ผลกระทบของความยืดหยุ่นและนวัตกรรมบริการของผู้ผลิตรถยนต์ แบรนด์ VWX ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์ที่ได้มาตรฐานของตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 ปัจจัยที่อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ส่วนผสมการตลาด และการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 Causal Relationship of Business Environment Uncertainty, Corporate Strategies and Competitive Advantage in Wood Industry in Lao PDR ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ผลกระทบของปัจจัยด้านองค์การทีมีต่อคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชีและประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ผลของปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยจูงใจมีผลต่อความสุขและความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ ไทยแลนด์ จำกัด จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ผลกระทบของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 บทบาทระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารต้นทุนของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ระบบการวัดค่าต้นทุนแบบใดดีที่สุดในมุมมองของผู้ใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหาร: ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ หรือ ต้นทุนมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ผลกระทบของคุณลักษณะของงาน การบริหารอารมณ์ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ผลกระทบของการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และผลการปฎิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ผลประโยชน์ของพนักงาน แรงจูงใจในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัดปฏิบัติการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัดเอนจิเนียริง จำกัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ผลกระทบของปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบโลหะในนิคม อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความยุติธรรมในองค์การ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ : กรณีอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จัดหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนั กงานบร ิ ษั ท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์( ประเทศไทย ) จำกัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ผลกระทบของแรงจูงใจในงานที่มีต่อการพัฒนาตนเองและผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2016 อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทำงานต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใน อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 บุคลิกภาพ การมีส่วนร่วม และผลการดำเนินงาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ประสิทธิผลของสารสนเทศด้านต้นทุนและความสำเร็จของกิจการ: บทบาทของโครงสร้างระบบบัญชีต้นทุน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
  2012 กลยุทธ์การลดต้นทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของไทย: การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 จุดอ่อนของการควบคุมภายในและวิธีการปรับปรุงที่เหมาะสมในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน: การวิจัยเชิงประจักษ์กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยและการจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 บทบาทของการวางแผนและควบคุมทางการเงินที่มีต่อการใช้จ่ายเงิน: กรณีศึกษานิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2011 พฤติกรรมการบริโภค การออม ความรู้ในการชำระหนี้ และเจตคติของนิสิตที่มีต่อกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา: กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2010 รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 6 1 0 0
  2018 Study of the Mediator Variable of Accounting Performance Influencing Between theFactor of Shareholder Structure and Capital Market Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand ที่ปรึกษาโครงการ งานวิจัยร่วมกับนิสิต ปริญญาเอก ต่างมหาวิทยาลัย 3 0 0 0
  2018 Environmental Management Accounting Practice Contributing to Organization Sustainability amongISO 14001 Certified Listed Companies of SET ผู้ร่วมวิจัย งานวิจัยร่วมกับนิสิต ปริญญาเอก ต่างมหาวิทยาลัย 1 0 0 0
  2018 The Factors Affecting Financial Effectivenessof Managerial Accounting Information of Smalland Medium Enterprises of Para Rubber Industryin Thailand ผู้ร่วมวิจัย งานวิจัยร่วมกับนิสิต ปริญญาเอก ต่างมหาวิทยาลัย 2 1 0 0
  2015 โครงการการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 0 0 0 0