Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2528
  • ศศ.ม.(วิทยาศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 6 7 0 0
  2022 Refusal Strategies in English Used by Collectivism and Individualism Cultures หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ) 0 0 0 0
  2020 การใช้เกมส์คาร์ฮูกช่วยกระตุ้นการอ่านเพื่อความเข้าใจของนิสิต หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 0 0 0
  2020 การใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อพํฒนาคำศัพท์เเละการอ่านเพื่อความเข้าใจของนิสิต หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ) 2 0 0 0
  2019 ศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนิสิตหลักสูตรศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรศศ.บสาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 0 1 0 0
  2019 ประสิทธิ์ผลกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 0 0 0
  2018 การศึกษาความสามารถในการใช้ Collocationsของนิสิตไทย หัวหน้าโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ) 0 1 0 0
  2017 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านของนิสิต/นักศึกษาไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหลักสูตรศศ.บภาษาอังกฤษภาคพิเศษ 0 1 0 0
  2017 วิธีการเอาชนะปัญหาการฟังของนิสิตไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 0 1 0 0
  2016 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตไทย: ปัญหาเเละแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่าน หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาภาษอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 Evaluation Assessing Students' Achievement Of Learning Outcomes หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศศ.บ ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 0 1 0 0
  2015 การใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิต หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 0 0 0
  2015 USING SOCIAL NETWORKING SITE “EDMODO” TO MANAGE LEARNING AND TEACHING IN A CLASSROOM SITUATION หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0