Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่มีสมบัติฟลูออเรสเซ็นต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแอนไอออน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 5 6 0 0
  2022 การวัสดุสังเคราะห์โครงร่างโลหะอินทรีย์เพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจวัดต้นแบบสารตกค้างยาปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพอาหารให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์เพื่อใช้ตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงโครงสร้างสัณฐานของซิงค์ออกไซด์ให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการนำไปใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊ส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่ถูกบรรจุด้วยสารประกอบเชิงซ้อน ของสังกะสีและ8-ไฮดรอกซีควิโนลีนในรูพรุนเพื่อใช้เตรียมแผ่นฟิล์มตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์ CdO ที่มีอนุภาคระดับนาโนเมตรโดยใช้วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์เป็นสารตั้งต้น และศึกษาการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊ส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0
  2013 การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่มีสมบัติฟลูออเรสเซ็นต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแอนไอออน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0